Προκήρυξη της Αστυνομίας για εισαγωγή με κατατακτήριες στην Σχολή Αξιωματικών

http://www.dikaiologitika.gr/media/k2/items/cache/b47f8185587c2c3d314a2e094aa0c4c4_L.jpg

Προκήρυξη για τις κατατακτήριες εξετάσεις, εισαγωγής καθ’ υπέρβαση, μέχρι δέκα (10)  αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στη
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ προϋποθέσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι οι κάτωθι: Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις  έχουν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.),  εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31/12/2016. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και μεταγενέστερα.
β) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι, προς υγειονομική εξέταση θα παραπεμφθούν στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή μόνο όσοι από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν  στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 4/3/2016 τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α΄».
β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
γ) Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο πτυχίο, να υποβάλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, απλή δήλωση σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β΄» και στη συνέχεια να υποβάλουν το πτυχίο τους στις Υπηρεσίες τους, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, ήτοι μέχρι την 13/5/2016.
δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.
ε) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Αγίου Κωνσταντίνου 54 /Αθήνα, τηλ.: 210-5281000, e-mail: information_dep@doatap.gr, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο/ Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371-3, e-mail: thessaloniki@doatap.gr ).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
Αρμόδιος: Α/Β΄ ΜΠΕΛΛΟΥ  Ελισάβετ
(: 210-6977689, POL.: 1033120
6 210-6991717 & 210-7785815
*Π.Κανελλοπούλου 4 –Τ.Κ. 10177 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6501/1/211
==================================


ΠΡΟΣ:
Αθήνα,  11  Φεβρουαρίου  2016
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«Κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ’ υπέρβαση, μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος  2016 - 2017».

 

Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
    α. Του ν.1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
    β. Του ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας….. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
    γ. Του ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας,… και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
    ε. Του π.δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1 της 10-1-1995) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
      στ. Του π.δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Του π.δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-86) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την  υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιγ΄ από 10/07/1995 (Φ.Ε.Κ. Β΄-607) Απόφαση  Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιζ΄ από 15/12/1995 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1054) ομοία.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε


    Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή καθ’ υπέρβαση, μέχρι δέκα (10)  αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις.
      Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις  έχουν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.),  εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31/12/2016. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και μεταγενέστερα.
β) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι, προς υγειονομική εξέταση θα παραπεμφθούν στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή μόνο όσοι από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.
    Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν  στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 4/3/2016 τα εξής δικαιολογητικά:
    α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α΄».
    β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
    γ) Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο πτυχίο, να υποβάλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, απλή δήλωση σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β΄» και στη συνέχεια να υποβάλουν το πτυχίο τους στις Υπηρεσίες τους, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, ήτοι μέχρι την 13/5/2016.
    δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.
ε) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Αγίου Κωνσταντίνου 54 /Αθήνα, τηλ.: 210-5281000, e-mail: information_dep@doatap.gr, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο/ Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371-3, e-mail: thessaloniki@doatap.gr ).

3.    Υποχρεώσεις Διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

    α) Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό από τους Διοικητές ή αναπληρωτές τους, υποχρεούνται, να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσης, τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες με οργανική θέση ή με απόσπαση ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτής και να τους ανακοινώσουν με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ΄»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι από αυτούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, απαιτείται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (παρ. 2 παρούσης), εντός της ταχθείσας με την παρούσα προθεσμία.
           β)     Να ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσης και με τον προσφορότερο τρόπο τους Διοικητές, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομεία, κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αστυνομικοί της δύναμής τους, ώστε να εκδηλώσουν εμπροθέσμως τη βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.
    γ)  Να μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.
- Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (4/3/2016), δεν θα γίνονται δεκτά, ως εκπροθέσμως υποβληθέντα και ο αιτών δεν θα συμμετέχει στις εν λόγω εξετάσεις.
δ) Να διενεργήσουν δειγματοληπτικό έλεγχο επί των κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων στις Υπηρεσίες τους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 5% εξ’ αυτών, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Αποτελέσματα του ελέγχου να υποβάλουν στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.
    ε) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ΄»), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού τους φακέλου (παρ. 1β του άρθρου 5 του π.δ.  82/2006).
Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ΄ αυτές, εφαρμόζονται  ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας  ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων  (π.δ. 15/1986).
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-9), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.
Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κατ’ άρθρο 15 π.δ. 120/2008 ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, θα γίνεται μεν δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτές.
στ) Οι αρνητικές προτάσεις να είναι εμπεριστατωμένες, πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο του αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν αναμφισβήτητα τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.
        Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με  την παρ. 1β του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης σε βάρος του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.
ζ) Να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την 11/03/2016,  στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων, στις  οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του  Α΄ και Β΄ μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.
η) Για τους υποψηφίους που θα καταθέσουν τίτλους σπουδών μεταγενέστερα ήτοι μέχρι και την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, να υποβάλουν (μέσω P.o.L.) τις βεβαιώσεις σπουδών στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
θ) Δικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν τους κατατεθούν και για τους οποίους δεν είναι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας, να τα αποστείλουν (μέσω P.o.L.) στις αρμόδιες για τη σύνταξη των προτάσεων Υπηρεσίες.

4.        Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ’ αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας  και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

α) Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή βαθμοφόρο.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις κατά τη συμπλήρωσή τους, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία.
            β) Να υποβάλουν στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 18/03/2016, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά (υπόδειγμα «Ε΄»), καθώς και φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους με συνημμένη την πράξη ισοτιμίας, όπου απαιτείται:
i) Των υποψήφιων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις (υπόδειγμα «ΣΤ΄»).
ii) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικάπόδειγμα «Ζ΄»).
iii) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα Η΄).
· Διευκρινίζεται ότι, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ, (αιτήσεις συμμετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας) ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων.
        iv) Επιπλέον, χωρίς να παρακαμφθούν  οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii), να καταχωρίσουν ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 19/3/2016, στην Εφαρμογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Α.Ε.Α. 2016», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές P.o.L», μόνο τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ.
·      Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές αυτής να απευθύνονται στο διοικητή ή στο γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα να απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).
·   Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α/Τμήμα Κατωτέρου Αστυνομικού Προσωπικού/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370, 210-6922170 και pol. 1031220, για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.
γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι.
δ) Να αναφέρουν άμεσα τις ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι δηλώσεις ανάκλησης να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν.
ε) Να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α., κοινοποιώντας και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α., συγκεντρωτικά αποτελέσματα με ονομαστικές καταστάσεις του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενήργησαν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 και στην υπ’ αριθ. 1690/14/2089524 από 05/12/2014 διαταγή.
5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.
    α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους τους υποψήφιους, την 14η και 15η Μαΐου 2016, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων  101- Αχαρνές  Αττικής).
    β) Οι εξετάσεις θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
6.   Εξεταστέα μαθήματα – θέματα εξετάσεων.
α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα :
(i)    Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).
(ii)  Ουσιαστικό  και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.
(iii)  Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό - Διοικητικό).
β) Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, η δε  διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους.
γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν.
δ) Στο μάθημα του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη.
Το θεωρητικό και το πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από το μηδέν (0) έως το δέκα (10). Το άθροισμα των δύο (2) βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος (παρ.7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006).
ε) Η εξεταστέα ύλη, κατά μάθημα, καθορίζεται ως ακολούθως :
          (i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη Θέματος).
Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.
         (ii)    Ουσιαστικό  και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο .
(α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:
Από το Γενικό Μέρος:
-          Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).
-          Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 5 έως και 8).
-          Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).
-          Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 19).
-          Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).
-          Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 35).
-          Απόπειρα (άρθρα 42 έως και 44).
-          Συμμετοχή  (άρθρα 45 έως και 49).
-          Κύριες ποινές (άρθρα 51 έως και 58).
-          Έγκλημα κατ΄ εξακολούθηση (άρθρο 98).
-          Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 116).
-          Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).
-          Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους (άρθρα 121, 126 και 127).

Από το Ειδικό Μέρος :
-          Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων (άρθρο 159).
-             Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων (άρθρο 159 Α).
-          Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182Α).
-          Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 187, 193 και 197).
-          Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης (άρθρα 198 έως και 201).
-          Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207 έως και 215).
-          Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).
-          Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 233).
-          Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235 έως και 244, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 263, 263Α και 263Β).
-          Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264 έως και 272).
-          Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 307).
-          Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315Α).
-          Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322 έως και 334).
-          Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 346 και άρθρα 348 έως και 353).
-          Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (άρθρα 356,358 έως και 360).
-          Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 361Α, 361Β έως και 368).
-          Παραβίαση απορρήτων (άρθρα 370 έως και  371).
-          Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380 έως και 384).
-          Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385 έως και 392, 394).
-          Ικανοποίηση παθόντος (άρθρο 406Α).
-          Επαιτεία (άρθρα 407 και 409).
(β)  Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο .
Οι υποψήφιοι εξετάζονται  στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:
-              Ποινική δικαιοδοσία (άρθρα 1 και 2).
-              Τα ποινικά δικαστήρια (άρθρα  3  έως και 13).

-       Ποινική δίωξη:     
          Γενικές διατάξεις (άρθρα 27 έως και 35).
Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36  έως και 45Β).
Έγκληση (άρθρα 46 έως και 53).
          Άδεια για δίωξη (άρθρα 54 έως  και 56).
          Δεδικασμένο (άρθρα 57 και 58).
-       Διάδικοι στην ποινική δίκη:
         Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 έως και 77).
         Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107, 108 και 108Α).
-       Αρμοδιότητα:
         Αρμοδιότητα καθ΄ ύλην (άρθρα 109, 112 έως και 121).
         Τοπική αρμοδιότητα (άρθρα 122 έως και 126).
         Γενική διάταξη (άρθρο 127).
-       Διαδικαστικές πράξεις:
Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).
Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165).
Προθεσμίες (άρθρα 166 έως και 169).
-       Οι αποδείξεις:
        Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).
        Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).
        Πραγματογνώμονες (άρθρα 183 έως και 203).
        Τεχνικοί Σύμβουλοι (άρθρα 204 έως και 208).
        Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 215 έως και 219, 221 έως και 227).
        Διερμηνείς (άρθρα 233 έως  και 238Α).
-       Ανάκριση:
        Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242).
        Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).
        Κύρια ανάκριση (άρθρα 246 έως και 250).
-       Ανακριτικές πράξεις:
        Γενικές διατάξεις (άρθρα 251 και 252).
        Έρευνες (άρθρα 253 έως και 259).
        Κατάσχεση (άρθρα 260 έως και 269).
        Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 274).
        Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 284).
-       Συνοπτική διαδικασία:
        Πταίσματα (άρθρα 409 έως και 416).
        Πλημμελήματα (άρθρα 417 έως και 421, 426 και 427).
-       Ένδικα μέσα:
        Γενικοί ορισμοί (άρθρα 462 έως και 476).
-       Εκτέλεση:
        Αποφάσεις εκτελεστές (άρθρα 546 έως και 554).
        Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση(άρθρο 564).
        Τέλος των ποινών (άρθρα  567 και 568).

   (iii)    Δημόσιο  Δίκαιο (Συνταγματικό-Διοικητικό).

(α)   Συνταγματικό Δίκαιο.

        Το εννοιολογικό περιεχόμενο του Συνταγματικού Δικαίου, ουσιαστικό και τυπικό Σύνταγμα, το περιεχόμενο του Συντάγματος. Η ερμηνεία του Συντάγματος. ΄Εννοια και διακρίσεις του Συντάγματος. Το τυπικό Συνταγματικό Δίκαιο. Ο νόμος. Τα διατάγματα. Η νομολογία των Δικαστηρίων. Το Διεθνές Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. Η έννοια «Πολίτευμα». Σύγχρονες διακρίσεις των πολιτευμάτων. Η δημοκρατική αρχή στο Σύνταγμα. Η αρχή της «Προεδρευόμενης» Δημοκρατίας στο Σύνταγμα. Η αρχή του Κράτους Δικαίου. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Η Βουλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

(β)   Διοικητικό Δίκαιο.

    -   Έννοια του διοικητικού δικαίου: Έννοια και ορισμός του δικαίου, διάκριση του δικαίου σε ιδιωτικό και σε δημόσιο.
    -   Οι πηγές του διοικητικού δικαίου.
    -   Έννοια και είδη των διοικητικών οργάνων: Όργανα κρατικά, με τη στενή έννοια και όργανα άλλων δημοσίου δικαίου προσώπων, διοικητικά όργανα άμεσα και έμμεσα, δημόσιοι υπάλληλοι και επίτιμοι λειτουργοί, διοικητικές Αρχές και «κυρίως υπάλληλοι», διοικητικά όργανα μονομελή και διοικητικά όργανα συλλογικά, διοικητικά όργανα κεντρικά και διοικητικά όργανα περιφερειακά.
    -   Οι Δημόσιες Υπηρεσίες- Η οργανική σχέση της διοικητικής ιεραρχίας: Οι Διοικητικές Υπηρεσίες, οργανική έννοια, κατηγορίες, έννοια διοικητικής ιεραρχίας.
    -   Τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης: Γενικά γνωρίσματα των διοικητικών συστημάτων. Σύστημα διοικητικής οργάνωσης συγκεντρωτικό και σύστημα οργάνωσης αποκεντρωτικό: Έννοια (πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης, εφαρμογές της διοικητικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα). Σύστημα αυτοδιοίκησης: Έννοια αυτοδιοίκησης, πλεονεκτήματα της εν γένει αυτοδιοίκησης, όπως ισχύουν σήμερα.
    -   Η κρατική διοικητική οργάνωση: Οργάνωση της κεντρικής διοικήσεως: Ο αρχηγός της «εκτελεστικής εξουσίας», ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί, το Υπουργικό Συμβούλιο, τα Υπουργεία, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
    -   Οι θεσμοί που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους: ΄Εννοια, κατηγορίες (πολιτικοί – στρατιωτικοί – δικαστικοί – ισόβιοι – μόνιμοι - έκτακτοι), διορισμός δημοσίων υπαλλήλων. Η υποχρέωση υπακοής των δημοσίων υπαλλήλων. Πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων.
    -   Η αρχή της νομιμότητας στη δράση της δημόσιας διοίκησης: ΄Εννοια της αρχής της νομιμότητας, οι «γενικοί κανόνες νομιμότητας» που διέπουν την αιτιολόγηση των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας, την ανάκληση και την αναδρομικότητά τους.
    -   Δύο μορφές αρμοδιότητας: δέσμευση και διακριτική ευχέρεια: Έννοια και το περιεχόμενο της διάκρισης- η διακριτική ευχέρεια- διάκριση μεταξύ δέσμευσης και διακριτικής ευχέρειας.
           - Αρμοδιότητες επεμβάσεων που απορρέουν από τις ιεραρχικές σχέσεις:  Ιεραρχικός  έλεγχος επί των πράξεων των υποδεέστερων Αρχών, αίτηση θεραπείας και ιεραρχική προσφυγή, αναφορές προς τη δημόσια διοίκηση, αίτηση θεραπείας και άτυπη ιεραρχική προσφυγή, ενδικοφανείς προσφυγές.

7.   Βαθμολογία  εξεταζόμενων μαθημάτων.
          α) Για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξεταζομένων μαθημάτων, συγκροτούνται εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 82/2006 και της  υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιγ΄ από 10/07/1995 Υπουργικής Απόφασης.
        Κάθε μέλος της επιτροπής, αρχής γενομένης από τον οικείο καθηγητή αξιολογεί κάθε γραπτό και βαθμολογεί αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006.
        Αν η βαθμολογία ενός μέλους διαφέρει από τη βαθμολογία των άλλων μελών περισσότερο από δύο (2) βαθμούς, γίνεται επανεξέταση του γραπτού από τα μέλη της επιτροπής και αναθεώρηση της βαθμολογίας για την άρση της διαφοράς.
        Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά, ο βαθμός των μελών προσαρμόζεται υποχρεωτικά  στο βαθμό του καθηγητή, με τη διαφορά των δύο (2) μονάδων.
β) Επανεξέταση του γραπτού, πέραν των προβλεπομένων στο προηγούμενο εδάφιο  δεν επιτρέπεται (παρ. 4 άρθρου 17 του π.δ. 82/2006).
          γ) Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων.
          δ) Για την επιτυχία υποψηφίων δεν τίθεται θέμα βάσης σε κανένα μάθημα (σύμφωνα με την 6500/1/6-ιγ΄ από 10/7/1995 Υπουργική Απόφαση).
ε) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα.
στ) Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα, με τη σειρά που αναγράφονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 της παρούσας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. παρουσία των ενδιαφερομένων και για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. (παρ. 8 άρθρου 18 του π.δ. 82/2006).
ζ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, εισάγεται μόνον ο πρώτος από τους ισοβαθμούντες, η σειρά επιτυχίας του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. (παρ. 9 άρθρου 18 του π.δ. 82/2006).
η) Τα γραπτά των εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. (παρ. 10 άρθρου 18 του π.δ. 82/2006).

8. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
α) Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και οι προϊστάμενες Υπηρεσίες τους, που θα υποβάλουν τα προαναφερόμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών όσον αφορά στην εγκυρότητα, συμπλήρωση, διόρθωση σφαλμάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινήσεις και οδηγίες στο εμπλεκόμενο στη διαδικασία προσωπικό τους.
β) Σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις αστυνομικών για παραπτώματα, που διαπράχθηκαν μετά τη σύνταξη των προτάσεων Ικανότητας ως υποψηφίων και πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, να αναφέρονται αμέσως, με γνώμη των καθ’ ιεραρχία προϊσταμένων στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., προκειμένου να τίθεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά υπόψη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου για τη λήψη απόφασης, αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι του υποψηφίου στις κατατακτήριες εξετάσεις.
γ) Αν διαπιστωθεί, μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση ότι δόκιμος υπαστυνόμος εισήχθη στη Σχολή, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από τη Σχολή και επανέρχεται στο βαθμό και τη θέση της επετηρίδας που κατείχε πριν την εισαγωγή του σε αυτή.
δ) Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, προβλέπεται από το άρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθείσα ποινή «Αργίας με πρόσκαιρη παύση», την 01/01/2008, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 01/01/2016. Εάν όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 01/01/2009, έχει επιβληθεί και άλλη πειθαρχική ποινή (π.χ. η ποινή του προστίμου), ο χρόνος διαγραφής της ποινής του προστίμου, επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτή, δηλ. της 5ετίας, ο οποίος όμως χρόνος, υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη. Συνεπώς, η προαναφερόμενη επιβληθείσα την 01/01/2009, ποινή προστίμου, δεν διαγράφεται την 01/01/2014, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να υπολογίζεται από την 01/01/2016, τότε που διαγράφηκε η προ 8ετίας (01/01/2008) επιβληθείσα ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση.
ε) Για τον αποκλεισμό υποψηφίου από τις εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαριά αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ΄ έξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων (παρ. 1α του άρθρου 6 του π.δ.  82/2006).
στ) Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες - διανομή γραφικής ύλης, οι εξεταστικές επιτροπές-καθήκοντα, ο Γενικός Επόπτης Εξετάσεων - Επόπτες Εξετάσεων – επιτηρητές -καθήκοντα, η κατάρτιση - κλήρωση θεμάτων, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων, η διενέργεια εξετάσεων, η υποβολή ενστάσεων, η βαθμολόγηση γραπτών, οι επιτροπές αποκάλυψης αυτών, η αποκάλυψη των γραπτών, η σύνταξη και κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων, καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των άρθρων 8 έως 19 του π.δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-86).
ζ) Οι μετακινήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο.
η) Για κάθε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσίες, μπορούν να απευθύνονται στο  Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (Τηλέφωνα: 210-6977689 & Ρ.ο.L.: 1033120).
θ) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 72941/9/205804 από 27/11/2009 (pol.) διαταγής (περί της εφαρμογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), η αλληλογραφία να υποβληθεί μόνο μέσω POL.

9.     Υγειονομική εξέταση.
α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα κριθούν εισακτέοι στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υποβάλλονται με μέριμνα αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και πριν κληθούν για φοίτηση, σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
β) Όσοι από αυτούς κριθούν, για λόγους υγείας, ως μη ικανοί, δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων, κατά σειρά επιτυχίας.
γ) Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται μη ικανές, λόγω κύησης ή λοχείας, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο, με τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του π.δ. 319/1995, όπως ισχύει κάθε φορά, είτε στην επόμενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας.
      Αν στην τελευταία περίπτωση συντρέχει νέα κύηση ή λοχεία, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον κριθούν ικανές, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή τους, εντάσσονται, ανάλογα με τη βαθμολογία τους, στον πίνακα των συναδέλφων τους, με τους οποίους αποφοιτούν μαζί.

10.  Λόγος αποκλεισμού από τις εξετάσεις.
Αποκλείονται από τις εξετάσεις οι υποψήφιοι, οι οποίοι βρίσκονται στις πτυχιακές εξετάσεις, αν δεν προσκομίσουν  στις Υπηρεσίες τους, μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων, τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ή βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής τους, ότι εκπλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία τους.
11.   Φοίτηση στη Σχολή.
α) Αν υποψήφιος, από την υποβολή της πρότασης ικανότητας, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του, ως δοκίμου υπαστυνόμου, απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 82/2006 προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Υπηρεσία του.
β) Η φοίτηση στη Σχολή, η οποία είναι ισότιμη με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, αλλά οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και συνεκπαιδεύονται με τους λοιπούς δόκιμους υπαστυνόμους.
γ) Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν υποχρέωση 10ετούς παραμονής στο Σώμα, μετά την ονομασία τους σε αξιωματικούς.
Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β΄, επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή (άρθρο 44  παρ. 5 του ν. 3731/2008  Φ.Ε.Κ. Α- 263).
        δ) Καθίσταται επίσης γνωστό ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6500/2/5-ξ΄ από 16/1/2016 Υπουργική Απόφαση, οι 2ετείς, 3ετείς και 4ετείς δόκιμοι υπαστυνόμοι δύνανται μετά τη λήξη του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος να εξέρχονται, να  διαμένουν και να σιτίζονται εκτός Σχολής (παρ. 2 άρθρου 22 του π.δ.319/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 89/2015).
12. Η  Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας /Α.Ε.Α. παρακαλείται να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά τα ανωτέρω, και βρίσκονται αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Περαιτέρω, να ενεργήσει ως προς την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, κ.ο.κ., των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.
13. Η παρούσα προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση  www.hellenicpolice.gr .


Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

1.
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
2.
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
3.
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
4.
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/Α.Ε.Α.
5.
ΓΡΑΦΕΙΑ κ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
6.
ΓΡΑΦΕΙΑ κ.κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ Α.Ε.Α.
7.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
8.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
9.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ Α.Ε.Α.

10.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/Α.Ε.Α.              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
==============================
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Αθήνα,  11  Φεβρουαρίου  2016Π Ι Ν Α Κ Α Σ


Αναλυτικού προγράμματος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την καθ΄ υπέρβαση εισαγωγή μέχρι δέκα (10) αστυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το έτος 2016.


Α/Α

Μ Α Θ Η Μ Α

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
1.    
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
(Έκθεση  Ιδεών)
ΣΑΒΒΑΤΟ
14/05/2016
Η ώρα έναρξης κάθε μαθήματος θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή.
2.    
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
14/05/2016
3.    
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (Συνταγματικό – Διοικητικό)
ΚΥΡΙΑΚΗ
15/05/2016Η  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΕΛΛΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄

Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α΄»
Προσαρτημένο στην  6501/1/211    από      11/2/2016  προκήρυξη
                                     
                                                                                    .....................................................……...2016

                                ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ..........................................…………................ (1)

                                      (ΜΕΣΩ..  ....................................................……….......(2)

                    Α Ι Τ Η Σ Η

Α.Γ.Μ.Σ  :...........................................
ΕΠΩΝΥΜΟ :........................................
ΟΝΟΜΑ: .............................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ......................................
                                              (Με κεφαλαία)


Γεννήθηκα την …………...............…......(3)

Για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής  Αξιωματικών  Ελληνικής  Αστυνομίας έτους 2016.

1.
Υποβάλλω συνημμένα τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να ενεργήσετε περαιτέρω για τη συμμετοχή μου στις κατατακτήριες εξετάσεις που θα γίνουν κατά το τρέχον έτος για τη Σχολή Αξιωματικών  Ελληνικής Αστυνομίας.

Αποδέχομαι την υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 35 του ν.1481/84 για 10ετή παραμονή μου στην Ελληνική Αστυνομία μετά την αποφοίτησή μου από τη Σχολή Αξιωματικών.2.


Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. .......................................................                                              
2. ......................................................
     κ.λ.π.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

(1)
Αναγράφεται η Γενική Περιφ. Αστυνομική Δ/νση ή Δ/νση Αστυνομίας ή η εξομοιούμενη Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

(2)
Αναγράφεται η Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά.

(3)    Αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης.


Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Β΄»
Προσαρτημένο στην  6501/1/211  από    11/2/2016  προκήρυξη


ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ


ΒΑΘΜΟΣ: ..............................................................
Α.Γ.Μ.Σ. :...........................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ :........................................................
ΟΝΟΜΑ: .............................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ........................................................
                                                (Με κεφαλαία)

Υπηρεσία που υπηρετεί: .........................................................................................                                                                     

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση ότι είμαι πτυχιούχος…………….……………………...............…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………(*) και ο τίτλος σπουδών μου (το πτυχίο  ή αντίγραφό του ή βεβαίωση της οικείας Σχολής), θα κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας των εξετάσεων ημέρα, που ορίσθηκε με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την  13/05/2016.
 ...............……….............2016
 ....... δηλ..........

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
του........….......................................................
.......................................................................
………………………………........2016
       Ο ..............................


(*)
Δηλώνεται κατά περίπτωση: Είμαι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου).  


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Γ΄»
Προσαρτημένο στην  6501/1/211   από  11/2/2016 προκήρυξη


ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ


.................................... σήμερα την .............του μηνός...........................................του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας .....................................και ώρα ..…................ο/η Διοικητής (1)............................................................................................................…
προσκάλεσα ενώπιόν μου τον/την …………………………………………........................... ...........................................…..........................................................................(2)
που συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, του ανακοίνωσα το περιεχόμενο της υπ΄ αριθ. 6501/1/211  από  11/2/2016  προκήρυξης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. και διευκρίνισα ότι αν επιθυμεί  τη συμμετοχή  του στις   ανωτέρω εξετάσεις,  πρέπει να μας υποβάλει μέχρι  την 4/3/2016 τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                        Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
(1) Τίτλος της Υπηρεσίας, βαθμός και
     ονοματεπώνυμο Διοικητή Υπηρεσίας ή νόμιμου
     αναπληρωτή ή αξιωματικού που έχει ορισθεί.
(2) Βαθμός, Α.Γ.Μ.Σ., ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφίου.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Δ΄»
Προσαρτημένο στην  6501/1/211  από   11/2/2016 προκήρυξη

(1)                                                                
     ......................................................

Π  Ρ  Ο  Τ  Α  Σ  Η 

(2) ………. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2016.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ
 Α.Γ.Μ. ............................................................... ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ:.........................................................
ΟΝΟΜΑ .............................................................
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ......................................................
ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ ...................................................
 (Με κεφαλαία στην ονομαστική).
ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
     α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΕΝ ΠΤΥΧΊΩ ...................................................................................................... …………………………………………………………………………………….(3)
- ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ..........Ημέρα-……..……Μήνας-..…….......Έτος.........................
- ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ …….....Ημέρα-……..……Μήνας-..………....Έτος.........................
   β.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ: (4) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. AΝΩΤΕΡΕΣ: (4)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ΔΙΚΕΣ- ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ: (4)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (Ε.Δ.Ε.-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ Π/Σ): (5)….……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: (6) ………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   γ.  ΗΘΙΚΕΣ-ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ:  ....................................................…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  
     δ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

.............. (7) Έχει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.1β του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. 86-Α) ουσιαστικά προσόντα, για να συμμετάσχει στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,  έτους 2016, ήτοι: υπηρεσιακή απόδοση, ζήλο και ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, πειθαρχικότητα, διαγωγή.
ΙΙΙ.       ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

...............(7) Προτείνεται η συμμετοχή του/ης στις κατατακτήριες εξετάσεις έτους 2016, για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (8) .....................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………….…………….……………………………………………..………                                                                                                                                                                             
…………………….. 2016.
                                                                                    Ο ......................................................
                             (Τ.Σ. Υπογραφή)
                     (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο
                         και βαθμός συντάκτη)
                                                                                                                 
                                                                                                      

ΙV. ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΓΝΩΜΗ
(9).............................................................................................................................................……...........................................................................................................................................……...........................................................................................................................................……………………………………………………….…………………………………………
…………………….…….…........................... 2016.
                                                                          Ο ........................................................
                             (Τ.Σ. Υπογραφή)
                     (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο
                         και βαθμός συντάκτη)


                                                                            
V.        ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(Υπ’ αριθ. 7004/5/17 από 06/04/2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 670 της 21-04-2015) Απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα).
         (10).........................................................................................................................
                                                                        Αθήνα, ...............................................2016
                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
                                                                                                                                                                                                                    ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

(1) Τίτλος Υπηρεσίας.
(2) Αναγράφεται η λέξη «ΜΗ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.
(3) Αναγράφεται αν είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ποιάς Σχολής.   (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου).
(4) Αναγράφονται αναλυτικά όλες οι ποινές (πειθαρχικές – ποινικές) που δεν έχουν διαγραφεί.
(5)  Αναγράφονται αναλυτικά οι εκκρεμείς πειθαρχικές ποινές, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας πρότασης.
(6) Αναγράφεται η διαταγή και η ημερομηνία θέσης του υποψηφίου στην εν λόγω κατάσταση.
(7) Αναγράφεται η λέξη «ΔΕΝ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.
(8) Για αρνητική πρόταση να αναγραφούν συγκεκριμένα τα προσόντα τα οποία στερείται και από πού προκύπτει τούτο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με  την παρ. 1β του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής  ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.
(9) Σε περίπτωση διαφωνίας αιτιολογείται επαρκώς αυτή.
(10) Συμπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., σε περίπτωση αρνητικής πρότασης ή διαφωνίας μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης ικανότητας.

Συντάσσεται στο P.o.L. απ’ ευθείας σε μορφή Html αρχείου, από  τις αρμόδιες  Υπηρεσίες
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Ε΄»
Προσαρτημένο στην 6501/1/211 από             11/2/2016 προκήρυξη

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. P.o.L.
                                                         

                                                 ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. (Α.Μ. 1728)
                                                                            

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ’ υπέρβαση, μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος  2016 - 2017»
ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ. 6501/1/211 από  11/2/2016 Προκήρυξη κ. Αρχηγού.

Υποβάλλεται  συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των  αστυνομικών πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που δήλωσαν συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Αξιωματικών  Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016, ως εξής: 
…………………………………………………………………………..…………………………(1)


Ο ......................................
                                                                     (Ηλεκτρονική Υπογραφή)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 (1)  Αναγράφονται λεπτομερώς οι καταστάσεις
      που υποβάλλονται, ήτοι ικανών ή μη ικανών................................…...................  (1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΣΤ΄»
(Προσαρτημένο στην 6501/1/211  
από  11/2/2016 προκήρυξη)
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η

          Αστυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που δήλωσαν συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ.

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
Α.Γ.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
(2)
(3)
(3)
(4)(1)
Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.

Ο ..............................................
(2)
Στην ονομαστική με κεφαλαία.

(Τ.Σ. Υπογραφή)
(3)
Στην ονομαστική με μικρά.


(4)
Αναγράφεται αν είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ποιάς Σχολής.   (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου).


...............................…...................  (1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ζ΄»
(Προσαρτημένο στην  6501/1/211
από  11/2/2016  προκήρυξη)


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ     Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η
Αστυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που δήλωσαν συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και  οι προτάσεις καταλληλότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνία συντάκτη και αναθεωρητή.

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
Α.Γ.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)

(1)
Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.

Ο ..............................................
(2)
Στην ονομαστική με κεφαλαία.

(Τ.Σ. Υπογραφή)
(3)
Στην ονομαστική με μικρά.


(4)
Αναγράφεται αν είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ποιάς Σχολής.   (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου).


(5)
Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται.
...............................…...................  (1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Η΄»
(Προσαρτημένο στην  6501/1/211
από 11/2/2016  προκήρυξη)


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ     Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η
Αστυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που δήλωσαν συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2016, για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου  (άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 3/2013).


Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
Α.Γ.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)

(1)
Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.

Ο ..............................................
(2)
Στην ονομαστική με κεφαλαία.

(Τ.Σ. Υπογραφή)
(3)
Στην ονομαστική με μικρά.


(4)
Αναγράφεται αν είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ποιάς Σχολής.   (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου).


(5)
Αναγράφεται αν έχει τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχει παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.
www.dikaiologitika.gr

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 3180981708267780932

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item