Πρόταση του Στέλιου Καρακούδη για το βαθμολόγιο της ΕΛ.ΑΣ.Παραθέτουμε την πρόταση του Προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών Κρήτης (Π.ΕΝ.Α.Α.) και Οργανωτικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) για το βαθμολόγιο της Ελληνικής Αστυνομίας
Σε συνέχεια της από 5 Σεπτεμβρίου 2016 Εισήγησής μου προς το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) και της σχετικής με το εν λόγω θέμα παραγράφου της τοποθέτησή μου κατά το 27ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. την 14 Οκτωβρίου 2016 - έγγραφα τα οποία με την παρούσα μνημονεύω - 
... σύμφωνα με τα οποία ανέπτυξα ενδελεχώς και επί παραδείγματι τις αναπόφευκτες επιπτώσεις που πρόκειται να επιφέρει η εφαρμογή του νέου  Π.Δ. 81 / 2016 στους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που εισήλθαν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.) σε ηλικία 25 ετών και άνω (αυτεπάγγελτη αποστρατεία σε κατεχόμενο βαθμό του Α/Δ΄ ή Α/Υ´ λόγω ορίου ηλικίας), αλλά και σε όλους τους Αξιωματικούς του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) (κωλυσιεργία στην εξέλιξη με συνέπεια την εξομοίωσή τους με τους Αξιωματικούς του Ν. 3686 / 2008), με αίσθημα ευθύνης από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αστυνομικό, επανέρχομαι στο θέμα με νέα βελτιωτική του Προεδρικού Διατάγματος ρεαλιστική και βίωσημη για την επετηρίδα του σώματος πρόταση που θα διασφαλίζει τη βαθμολογική ανέλιξη και τα συμφέροντα του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. κατά ίσο και δίκαιο τρόπο.
Βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο δομήθηκε η παρούσα πρόταση για το βαθμολόγιο των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, ήτο ο Νόμος 3865 / 2010 (ΦΕΚ Α120 21/7/2010) που καθορίζει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των εργαζόμενων στα σώματα ασφαλείας και συγκεκριμένα το άρθρο 20 παράγραφος 5 στο οποίο αναφέρεται :
 «Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων , των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους ηλικίας.»  
Από την παραπάνω διάταξη του νόμου εξάγεται το συμπέρασμα ότι ένας Αστυνομικός για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα απαιτείται πλέον να συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσία ή να κλείσει το 60ο έτος ηλικίας του. Σε εναρμόνιση αφενός με τα νέα αυτά δεδομένα και αφετέρου με τις διατάξεις του Π.Δ. 81 / 2016 , προτείνονται ως βελτίωση του νέου συστήματος προαγωγών τα κάτωθι :
Ο χρόνος παραμονής των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε βαθμό κατά απόλυτη διάρκεια να είναι :
α. Υπαστυνόμος Β΄ τα 5 έτη
β. Υπαστυνόμος Α΄ τα 5 έτη
γ. Αστυνόμος Β΄ τα 6 έτη
δ. Αστυνόμος Α΄ τα 6 έτη
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής τα 6 έτη
στ. Αστυνομικός Διευθυντής τα 3 έτη
Αθροίζοντας τα έτη υπηρεσίας μέχρι και τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή έχουμε συνολικά 31 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.
Εάν στα 31 αυτά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού προστεθούν και τα 4 έτη φοίτησης για έναν εξ ιδιωτών εισερχόμενο στη Σ.Α.Ε.Α. αστυνομικό, φθάνουμε αισίως στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Αντίστοιχα εάν στα 31 αυτά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού προστεθούν και τα 3 έτη φοίτησης για έναν εκ του σώματος εισερχόμενο στη Σ.Α.Ε.Α. αστυνομικό, φθάνουμε αισίως τα 34 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Για να συμβαδίσει η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 3865 / 2010 και ειδικότερα το εδάφιο εκείνο που ορίζει το ανώτερο όριο ηλικίας (60ο έτος) ενός εργαζομένου στα σώματα ασφαλείας, σε συνδυασμό με την προηγούμενη παράγραφο που αναφέρεται στους εκ του σώματος εισερχόμενους στη Σ.Α.Ε.Α. Αξιωματικούς, οδηγούμαστε αναγκαστικά στη πρόταση μείωσης του ανώτερου ορίου ηλικίας ενός αστυνομικού για την εισαγωγή στη Σ.Α.Ε.Α. από το 30ο έτος ηλικίας που ισχύει σήμερα στο 26ο έτος ηλικίας (34 έτη + 26 = 60). Υπογραμμίζεται δε ότι με την αλλαγή αυτή εξασφαλίζεται πλέον το δικαίωμα στη κρίση του συνόλου των Αξιωματικών γενικών καθηκόντων στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή για την προαγωγή τους στους επόμενους βαθμούς.
Με την εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου συστήματος προαγωγών γίνεται παραδεκτό βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, ότι ρυθμίζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που αφορούν τόσο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ενός Αξιωματικού, όσο και της βαθμολογικής τους εξέλιξης στην ιεραρχία του σώματος. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτείτο να είχε εφαρμοστεί από το 1996, με την εισαγωγή δηλαδή των πρώτων ιδιωτών (σε ηλικία 18 ετών) στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η αδράνεια επί 20ετίας της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., με αποκλειστική υπαιτιότητα της ιδίας, προτάσσει επιτακτικά, την ύστερη αυτή χρονική στιγμή, την υλοποίηση ενός τέτοιου μοντέλου που θα εξασφαλίζει παράλληλα τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Αξιωματικών των πρώτων σειρών Πανελληνίων που σήμερα έχουν φθάσει μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Για να επιτευχθεί αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η εφαρμογή παράλληλης επετηρίδας (προκειμένου να καλυφθούν τα χαμένα έτη σε κάθε βαθμό) κατά τον ακόλουθο προτεινόμενο τρόπο :
Με την εφαρμογή της παρούσας πρότασης , όλοι οι Αξιωματικοί των κάτωθι βαθμίδων θα υπογράψουν εφάπαξ υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία:
α. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν 3 επιπλέον έτη του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στον τρέχον βαθμό του Α/Υ΄ και άλλα 3 στον επόμενο βαθμό του Α/Δ΄. (Επεξήγηση με παράδειγμα : Ένας Αστυνομικός Υποδιευθυντής σήμερα με 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα της παράλληλης επετηρίδας θα παραμείνει υποχρεωτικά 9 έτη ως Α/Υ΄ και 6 έτη στο βαθμό του Α/Δ΄. Κατά αυτόν τον τρόπο, ιδίως για τους εξ ιδιωτών εισερχόμενους στη Σ.Α.Ε.Α. Αξιωματικούς, επιτυγχάνεται η κάλυψη 7 ετών από τους προηγούμενους βαθμούς Α/Α΄ - Α/Β΄ - Υ/Α΄ και Υ/Β΄ για την συμπλήρωση της 35ετίας).
β. Οι Αστυνόμοι Α΄ εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν 2 επιπλέον έτη του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής σε κάθε ένα από τους βαθμούς Α/Α΄ και Α/Υ΄ και 1 επιπλέον έτος στο βαθμό του Α/Δ΄. (Επεξήγηση με παράδειγμα : Ένας Αστυνόμος Α΄ εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα της παράλληλης επετηρίδας θα παραμείνει υποχρεωτικά 8 έτη στο βαθμό του Α/Α΄, 8 έτη στο βαθμό του Α/Υ΄ και 4 έτη στο βαθμό του Α/Δ΄. Κατά αυτόν τον τρόπο, ιδίως για τους εξ ιδιωτών εισερχόμενους στη Σ.Α.Ε.Α. Αξιωματικούς, επιτυγχάνεται η κάλυψη 5 ετών από τους προηγούμενους βαθμούς Α/Β΄ - Υ/Α΄ και Υ/Β΄ για την συμπλήρωση της 35ετίας).
β. Οι Αστυνόμοι Β΄ εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής για 2 έτη στο τρέχον βαθμό του Α/Β΄, και 1  έτος στο βαθμό του Α/Α΄. (Επεξήγηση με παράδειγμα : Ένας Αστυνόμος Β΄ εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα της παράλληλης επετηρίδας θα παραμείνει υποχρεωτικά 8 έτη στο βαθμό του Α/Β΄ και 7 έτη στο βαθμό του Α/Α΄. Για δε τους επόμενους βαθμούς η παραμονή σε κάθε ένα από αυτούς θα συμβαδίζει με το προβλεπόμενο χρόνο της παρούσας πρότασης. Κατά αυτόν τον τρόπο, ιδίως για τους εξ ιδιωτών εισερχόμενους στη Σ.Α.Ε.Α. Αξιωματικούς, επιτυγχάνεται η κάλυψη 3 ετών από τους προηγούμενους βαθμούς του Υ/Α΄ και Υ/Β΄ για την συμπλήρωση της 35ετίας).
β. Οι Υπαστυνόμοι Α΄ εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής για 2 έτη στο τρέχον βαθμό του Υ/Α΄. (Επεξήγηση με παράδειγμα : Ένας Υπαστυνόμος Α΄ εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα της παράλληλης επετηρίδας θα παραμείνει υποχρεωτικά 7 έτη στο βαθμό του Υ/Α΄. Για δε τους επόμενους βαθμούς η παραμονή σε κάθε ένα από αυτούς θα συμβαδίζει με το προβλεπόμενο χρόνο της παρούσας πρότασης. Κατά αυτόν τον τρόπο, ιδίως για τους εξ ιδιωτών εισερχόμενους στη Σ.Α.Ε.Α. Αξιωματικούς, επιτυγχάνεται η κάλυψη 2 ετών από τον προηγούμενο βαθμό του Υ/Β΄ για την συμπλήρωση της 35ετίας).
Σημειώσεις – Επισημάνσεις :
1) Η υπεύθυνη δήλωση που θα κληθεί να υπογράψει κάθε Αξιωματικός θα γίνει μία και μόνο φορά με την εφαρμογή της παρούσας πρότασης.
2) Εφόσον συνηγορήσει για την ένταξή του στη παράλληλη επετηρίδα θα παραμένει υποχρεωτικά σε κάθε βαθμό στο χρόνο που ορίζει η παρούσα πρόταση.
3) Επί της ουσίας προτείνεται η ταύτιση του ελάχιστου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό με τον μέγιστο που με βάση τα ισχύοντα σχετικά Π.Δ. 24/97 και 81/16 η διαφορά αυτή δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ανά βαθμό.
Για τους αστυνομικούς που αποφοιτούν από τις Σχολές Αστυφυλάκων υπερδιετούς κύκλου σπουδών της ΕΛ.ΑΣ. (ανακριτικοί υπάλληλοι) προτείνονται τα εξής.
Ο χρόνος παραμονής των Αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε βαθμό κατά απόλυτη διάρκεια να είναι :
α. Αστυφύλακας τα 12 έτη
β. Υπαρχιφύλακας τα 9 έτη
γ. Αρχιφύλακας τα 6 έτη
δ. Ανθυπαστυνόμος τα 6 έτη
Αθροίζοντας τα έτη υπηρεσίας ανά βαθμό και προσθέτοντας τα 2 έτη φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων προκύπτουν συνολικά 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Εφόσον ο αστυνομικός αυτής της κατηγορίας επιθυμεί να παραμείνει επιπλέον έτη στο σώμα, θα προάγεται στον επόμενο καταληκτικό για αυτόν βαθμό του Υ/Β΄ μέχρι και το 60ο έτος της ηλικίας του.
Παράλληλα προτείνεται :
Κατάργηση του Τ.Ε.Μ.Α.
Δυνατότητα σε κάθε αστυνομικό με τη συμπλήρωση 6 ετών στο βαθμό του Αστυφύλακα να δώσει εξετάσεις για την προαγωγή του απευθείας στο βαθμό του Αρχιφύλακα έχοντας μετέπειτα τη κάτωθι βαθμολογική εξέλιξη * :
β. Αρχιφύλακας 6 έτη
γ. Ανθυπαστυνόμος 6 έτη
δ. Τα ίδια έτη σε κάθε βαθμό με τον Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων
Αθροίζοντας τα έτη υπηρεσίας για την κατηγορία αυτή των αστυνομικών, διαπιστώνουμε ότι 35ετία συμπληρώνεται με την παραμονή 5 χρόνων στο βαθμό του Α/Β΄. Εφόσον στην περίπτωση αυτή ο αστυνομικός επιθυμεί να παραμείνει επιπλέον έτη στο σώμα,  συνεχίζει κανονικά να προάγεται όπως και ο Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, με καταληκτικό βαθμό αυτόν του Α/Α΄ μέχρι και το 60ο έτος της ηλικίας του.
Σημείωση για τους σημερινούς Αρχιφύλακες Α.Υ. – Ανθυπαστυνόμους : Ένας Αρχιφύλακας Α.Υ. σήμερα που έχει προαχθεί στο βαθμό με εξετάσεις, για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου θα πρέπει να έχει κλείσει 14 έτη πραγματικής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φοίτησης (2 έτη) στη Σχολής Αστυφυλάκων. Αντίστοιχα ένας Ανθυπαστυνόμος σήμερα για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό του Υ/Β΄ θα πρέπει να έχει κλείσει 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φοίτησης (2 έτη) στη Σχολής Αστυφυλάκων. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ :
Με την υλοποίηση της παρούσας πρότασης :
  • Θεραπεύεται άμεσα κάθε ανωμαλία στην επετηρίδα της ιεραρχίας του σώματος και κατά συνέπεια αποκλείει κάθε είδους πιθανή προσφυγή καθότι η ιεραρχία μεταξύ ομοιόβαθμων θα καθορίζεται από το έτος λήψης του βαθμού.
  • Θεραπεύεται εφάπαξ η 20ετής αδράνεια της Διοικήσεως, με μία μόνο αίτηση των σημερινών Υ/Α΄ - Α/Β΄ - Α/Α΄ - Α/Υ΄.
  • Για όλους τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. εξασφαλίζεται η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  • Για όλους τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. κατοχυρώνονται ίσα δικαιώματα στη κρίση και προαγωγή κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
  • Κάθε σειρά εξόδου της Σ.Α.Ε.Α. θα πορεύεται ενιαία σε κάθε βαθμό.
  • Μειώνονται οι διάφορες κατηγορίες “τριών ταχυτήτων” Αξιωματικών που υπάρχουν σήμερα (Γενικών Καθηκόντων – Τ.Ε.Μ.Α. – Ν. 3686)
  • Κάθε αστυνομικός θα έχει μία ορθολογική βαθμολογική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ., αποφεύγοντας έτσι την υφιστάμενη στασιμότητα που παρατηρείται σήμερα.
Καρακούδης Στέλιος
Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Κρήτης (Π.ΕΝ.Α.Α.) &
Οργανωτικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

πηγή penaa.gr

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 3166649666318219362

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item