Νέο μισθολόγιο Αστυνομικών - Οι αλλαγές που επέρχονται στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη και ΤΕΑΠΑΣΑ


 Με την ψήφιση του ν.4488/13-9-2017, την υπουργική απόφαση για τον τρόπο  υπολογισμού των κρατήσεων του ΤΕΑΠΑΣΑ  επήλθαν οι τελικές ρυθμίσεις για την κράτηση των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια ,επικουρική σύνταξη και για το ΕΦΑΠΑΞ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4488/2017
1) Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαίρεση μόνο:
α) την «προσωπική διαφορά» (σ.σ. το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που προκύπτουν από τα νέα ειδικά μισθολόγια του ν. 4472/2017 και των αποδοχών που προκύπτουν από τα ειδικά μισθολόγια πριν την εφαρμογή του ν. 4472/2017).
β) την αποζημίωση πενθημέρου (46€/ημέρα) και τη νυχτερινή αποζημίωση (2,77ευρώ/ώρα).
2) Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.
Με το προηγούμενο μισθολόγιο η κράτηση για την κύρια σύνταξη σε όσους ήταν παλαιοί ασφαλισμένοι υπολογίζονταν ως εξής (Β.Μ.+Ε.Χ.+ 176+ΕΠ.ΘΕΣχ 6.67) ενώ για τους νέους ασφαλισμένους το σύνολο των αποδοχών χ 6.67.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τι ίσχυε και τι ισχύει για τις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών για το ΕΦΑΠΑΞ  στο ΤΕΑΠΑΣΑ  (ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ)


 Για   να γίνουν  καλύτερα αντιληπτές οι  αλλαγές που  επέρχονται  στις κρατήσεις των  ασφαλιστικών εισφορών για το ΕΦΑΠΑΞ  στο ΤΠΑΣ και στο ΤΠΥΑΠ μετά την απόφαση του  Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ  δείτε τα παρακάτω  παραδείγματα
Στα παραδείγματα αναφέρω μόνο τους  παλαιούς ασφαλισμένους γιατί σε αυτούς υπάρχουν οι μεγαλύτερες μεταβολές.
1..Υ/Α  παλαιός ασφαλισμένος (πρ. από Α.Π.)που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 7  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για το  ΤΠΥΑΠ  το  ποσό των 152,2 ευρώ (Παλαιός  τρόπος υπολογισμού  2085χ7.3%=152,2) μετά την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα του κρατηθούν  (2085χ5%=104,25) δηλαδή 47,95 ευρώ λιγότερα. Με το παλαιό μισθολόγιο όμως η κράτηση για το  ΤΠΥΑΠ ήταν  96 ευρώ περίπου.( Β.Μ 1178+1/5 Ε.Χ 141,2Χ7.3%=96.3)  Άρα με το νέο μισθολόγιο θα του κρατούνται 8.02 ευρώ παραπάνω ΄. 
2..ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος (πρ. από Ε.Χ.) που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για το  ΤΠΑΣ  το  ποσό των 183,84 ευρώ.
(Παλαιός  τρόπος υπολογισμού 1925+317χ8.2%=183,84) μετά την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα του κρατηθούν  (1925+317χ8.%=179,04) δηλαδή 4,08 ευρώ  λιγότερα.  Με το παλαιό μισθολόγιο  η κράτηση για το  ΤΠΑΣ ήταν  180 ευρώ περίπου(Β.Μ1178 + Ε.Χ 706,8+317 Χ8.2%=180,54)  ) Άρα με το νέο μισθολόγιο θα του κρατούνται 1.5 ευρώ λιγότερα.

Για  να δούμε τις  αλλαγές που  επέρχονται  στις κρατήσεις των  ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη  δείτε τα παρακάτω  παραδείγματα
Οι νέοι ασφαλισμένοι  θα έχουν λιγότερες κρατήσεις  στα πενθήμερα και στα νυχτερινά  γιατί  σύμφωνα  με τις διατάξεις  των ν. 4488/2017 και ν. 4472/2017,απαλλάσσονται πλέον από κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία .  Στους παλαιούς ασφαλισμένους δεν υπήρχαν κρατήσεις στα πενθήμερα και τα νυχτερινά για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κράτηση για σύνταξη (ΕΦΚΑ )
1.ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος  έγγαμος  με τέκνο που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10 και υπηρετεί στα ΜΑΤ   με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ )  το ποσό των  155.41 ( Β.Μ. 1925+205 ΙΔ.ΣΥΝ.+50 ΕΠΙΔ. ΤΕΚΝΩΝ+150 ΕΠΙΔ.ΔΑΕχ6.67%)155.41
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 13,39
2. ΑΡΧ/ΚΑΣ  παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος με τέκνο  που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ )  το ποσό των  145.40 ( Β.Μ. 1925+205 ΙΔ.ΣΥΝ.+50 ΕΠΙΔ. ΤΕΚΝΩΝχ6.67%)145.40
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 3,38
3.ΑΡΧ/ΚΑΣ  παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος  χωρίς τέκνα   που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ )  το ποσό των  132.02 ( Β.Μ. 1925+55 ΙΔ.ΣΥΝ χ6.67%)132.02
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή μείωση ασφαλιστικών εισφορών 10 ευρώ .

4.Υ/Α  παλαιός ασφαλισμένος που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 7  και υπηρετεί στα ΜΑΤ   με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ)  το ποσό των 161,41, ευρώ ( Β.Μ 2085+185 ΙΔ.ΣΥΝΕΠΙΔ. +150 ΕΠΙΔ.ΔΑΕχ6 χ 6.67%=161,41)
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση  ασφαλιστικών εισφορών 19,39  ευρώ .
5.Υ/Α  παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος  που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 7    με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ)  το ποσό των 151,49, ευρώ (  Β.Μ 2085+185 ΙΔ.ΣΥΝΕΠΙΔ.  χ 6.67%=151,49)
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση  ασφαλιστικών εισφορών 9,40  ευρώ .

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
 Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2625398551442462158

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item