Τροποποιήσεις στο πλαίσιο αξιολόγησης και κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία

kai-i-ithiki-tha-metraei-sta-test-aneliksis-twn-astunomikwn-o-neos-kwdikas

62 αλλαγές, αντικαταστάσεις και καταργήσεις περιλαμβάνει το νέο προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση, την ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το «άριστα» 10 στην βαθμολόγηση, μετατρέπεται σε 100! Αλλάζει η κλίμακα βαθμολόγησης από 0-10 σε 0-100. Αξιολογείται η ηθική, ο ψυχισμός, η πίστη, η αυτοπροβολή, ο εγωκεντρισμός, η μέθη, η χαρτοπαιξία και τα χρέη…
Ο νέος κώδικας αξιολόγησης εμπεριέχει επιπλέον κριτήρια διαφάνειας για την αξιοκρατική ανέλιξη των αξιωματικών, το «κόψιμο» των ανεπαρκών, δίνει το δικαίωμα προσφυγής στους αξιολογούμενους, «σπρώχνει» τους αστυνομικούς που βγαίνουν από τις Σχολές σε αστυνομικά τμήματα και επιχειρεί μέσω αυτού τη δημιουργία πνεύματος ομάδας! 
Στα κριτήρια αξιολόγησης, μεγάλο μέρος των οποίων δημοσιοποιεί ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», δίνεται έμφαση στην επαγγελματική επάρκεια, την δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας των αξιωματικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ευελιξία προσαρμογής σε δύσκολες συνθήκες, και την εφαρμογή σύγχρονων μορφών άσκησης του επιχειρησιακού αστυνομικού έργου. Σημαντικό μέρος αυτής της αξιολόγησης λαμβάνει ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, οι σχέσεις με τους πολίτες όπως επίσης η εμφάνιση και οι επικοινωνιακές δεξιότητες... 
Διοικητική ικανότητα και… ηθική
          Στις πρώτες 9 παραγράφους του άρθρου 3 του νέου Π.Δ., περιγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης διοικητικής ικανότητας των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. βάση της καθοδήγησης, ενημέρωσης, παρακίνησης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων-ικανοτήτων του προσωπικού και την ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου. Επίσης, αξιολογείται η ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και πόρων όπως και της αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και παραχθέντος έργου. Τα ηθικά προσόντα που αξιολογούνται είναι η πειθαρχία, η ευσυνειδησία και ακεραιότητα χαρακτήρα όπως και η επίγνωση του καθήκοντος.
          Αξιολογούνται επίσης και τα ψυχικά προσόντα με γνώμονα την αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση, το θάρρος και η ανάληψη ευθυνών όπως επίσης η ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία. Η σωματική ικανότητα βαθμολογείται βάση της γενικής κατάστασης της υγείας και αρτιμέλειας, της αντοχής κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και την μη αποχή από αυτή για λόγους υγείας.
          Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός επίδοσης και η σειρά αποφοίτησης από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, κάθε άλλη εκπαίδευση, άλλοι τίτλοι σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως επίσης οι πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου, επίσημα έγγραφα του ατομικού φακέλου του αξιωματικού που αναφέρονται σοβαρά ελαττώματα και ελλείψεις που επηρεάζουν την ικανότητα διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.
Χαρτοπαιξία, μέθη, αριβισμός και αυτοπροβολή
Στην 10η παράγραφο του άρθρου 3 του νέου προεδρικού διατάγματος αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που αποτελούν ελαττώματα και ελλείψεις στην προσωπικότητα του αξιολογούμενου. Αυτά είναι:
-         Η έλλειψη πίστεως στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας
-         Η έλλειψη αισθήματος ευθύνης για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα και τη θέση του αξιωματικού
-         Ο αριβισμός και η εν γένει χρησιμοποίηση αθέμιτων μέσων για την επαγγελματική εξέλιξη και η προσφυγή σε πλάγια μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού
-         Η έλλειψη κοινωνικότητας και η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες
-         Η καθ’ έξη μέθη, χαρτοπαιξία και δημιουργία χρεών
-         Η αυτοπροβολή, ο εγωκεντρισμός και η κολακεία η φιλοκατηγορία κατά τις σχέσεις με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους ή τους τρίτους
Σημειώνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση τρίτα πρόσωπα, εκτός αν δικαστική αρχή ζητήσει έγγραφα για την διερεύνηση δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώματα στα έγγραφα αξιολόγησης από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού οι εκθέσεις αξιολόγησης επιστρέφονται στους αξιολογητές για διόρθωση. Επίσης, αν επισημανθούν στοιχεία για σκόπιμη ή μη αντικειμενική ευμενή ή δυσμενή βαθμολογία των προσόντων των αξιολογούμενων αξιωματικών από τους αξιολογητές, ειδικά αν υπάρχει δυσαρμονία με βαθμολογίες προηγούμενων χρόνων, αυτά μεταφέρονται στο συμβούλιο κρίσεων για περαιτέρω αξιολόγησή τους.
Αξιολογητές και βαθμολογία
          Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νέου Π.Δ., οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από αξιωματικούς ανώτερους ή αρχαιότερους τους αξιολογούμενου και φέρουν βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β΄. Η αξιολόγηση των αξιωματικών από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ έως και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή πραγματοποιείται από δύο αξιολογητές, ενώ η αξιολόγηση των Αστυνομικών Διευθυντών, Ταξιάρχων και Υποστρατήγων πραγματοποιείται από τρεις αξιολογητές. Οι Αντιστράτηγοι αξιολογούνται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
          Οι αξιολογητές είναι, ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος και οι προϊστάμενοι των αμέσως ανώτερων ιεραρχικά οργανικά μονάδων, οι οποίοι αξιολογούν χωρίς να λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών των προηγούμενων αξιολογητών. Οι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες εκτός Ελληνικής Αστυνομίας αξιολογούνται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσίες και αξιωματικούς που αξιολογούν άλλους αξιωματικούς στην οποία ανήκουν οργανικά, με την επιφύλαξη τυχών ειδικότερων διατάξεων που αφορούν την αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση  αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Νοεμβρίου του επόμενου έτους, ενώ συντάσσεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους.
          Η βαθμολόγηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9, είναι με ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι το 100, ενώ κατά την εξαγωγή του μέσου όρου, των ουσιαστικών προσόντων και των κριτηρίων αξιολόγησής τους, οι δεκαδικοί αριθμοί μέχρι εκατοστού της μονάδας διατηρούνται. Ο γενικός χαρακτηρισμός βαθμολογείται ως εξής:
ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ από 91 μέχρι και 100
ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ από 81 μέχρι και 90,99
ΚΑΛΟΣ από 61 μέχρι και 80,99
ΜΕΤΡΙΟΣ από 41 μέχρι και 60,99
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ από 1 μέχρι και 40,99
Αρνητική μοριοδότηση και αυτοαξιολόγηση
          Το άρθρο 9 προσθέτει πως οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν μέσα στον χρόνο αξιολόγησης μοριοδοτούνται αρνητικά, με την αφαίρεση μορίων από το προσόν της πειθαρχίας ανάλογα με τη βαρύτητα της ποινής. Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με απόλυση αφαιρούνται:
1.    20 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 2 μηνών
2.    25 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 3 μηνών
3.    30 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 4 μηνών
4.    35 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 5 μηνών
5.    40 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 6 μηνών
Στην περίπτωση επιβολή ποινής αργίας με πρόσκαιρη παύση αφαιρούνται:
1.    10 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 30 ημέρες
2.    15 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 60 ημέρες
3.    20 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 90 ημέρες
4.    25 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 120 ημέρες
Κάθε αξιολογούμενος από τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή έως και του Υποστρατήγου προβαίνει υποχρεωτικά σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων, κατά το τελευταίο πενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους, συντάσσοντας ειδικό έντυπο, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην έκθεση αξιολόγησης υπό τον τίτλο «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ», και στο οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά η υπηρεσιακή του απόδοση το χρονικό διάστημα της αξιολογικής περιόδου.
          Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση πάνω από 20 μονάδες, στις βαθμολογίες των αξιολογητών, για τους αξιωματικούς μέχρι και τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή 15 μονάδες για τους αξιωματικούς από τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και πάνω, το θέμα τίθεται υπόψη του Συμβουλίου Κρίσεων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά.
Ενστάσεις και αποστρατείες
          Στο άρθρο 10 του νέου Π.Δ., επισημαίνεται ότι ο τελικός αξιολογητής κοινοποιεί στον αξιολογούμενο, εγγράφως και με απόδειξη, την βαθμολογία του, όπως και τα κριτήρια αξιολόγησης κάτω του 70 ή τις βαθμολογίες που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό.
          Ο αξιολογούμενος αξιωματικός έχει προθεσμία πέντε ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της βαθμολογίας να υποβάλει ένσταση προς τον τελικό αξιολογητή, και εκείνος με τη σειρά του να την υποβάλει στη Διεύθυνση Προσωπικού διατυπώνοντας τις απόψεις του επί των ισχυρισμών του αξιολογούμενου που ενίσταται. Στη συνέχεια το Συμβούλιο Κρίσεων καλεί τον αξιολογούμενο, ενδεχομένως και τους αξιολογητές και αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση του αξιολογούμενου, η έκθεση θεωρείται άκυρη και διατάσσεται από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. η σύνταξη νέας έκθεσης από αξιωματικό ανώτερο ή αρχαιότερο από τον πρώτο αξιολογητή.
          Το άρθρο 12 του νέου Π.Δ. αναφέρεται στις κρίσεις των αξιωματικών σε συνάρτηση με τις βαθμολογίες αξιολόγησης. Οι Υπαστυνόμοι Β΄ και οι Υπαστυνόμοι Α΄, κρίνονται προακτέοι αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον 61, παραμένοντες στον ίδιο βαθμό αυτά με βαθμό τουλάχιστον 41. Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται με βαθμό κάτω του 41. Οι Αστυνόμοι Β΄, Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές κρίνονται προακτέοι με βαθμό τουλάχιστον 61, παραμένοντες με τουλάχιστον 41, και «κόβονται» αυτοί κάτω από την προηγούμενη βαθμολογία. Διατηρητέοι κρίνονται οι Αστυνομικοί Διευθυντές με βαθμολογία τουλάχιστον 86, και οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι με βαθμό τουλάχιστον 91, ενώ τον δρόμο της αποστρατείας παίρνουν εκείνοι που βαθμολογούνται κάτω από 61. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές κρίνονται προακτέοι με βαθμολογία τουλάχιστον 91, ενώ οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι με τουλάχιστον 95. Αποστρατευτέοι κρίνονται οι ανώτατοι αξιωματικοί που δεν αξιολογούνται με βαθμό τουλάχιστον 81 και οι ανώτεροι με τουλάχιστον 61.
Υποχρεωτικά σε… αστυνομικά τμήματα
       
Το άρθρο 23 του νέου Π.Δ. προβλέπει πως οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, τα πρώτα δύο έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς και για τα επόμενα δύο χρόνια σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας καθώς και σε υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και αστυνόμευσης Αερολιμένα, εκτός από τα επιτελικά γραφεία…
thetoc.gr

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 3248977478986812033

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item