Διευκρινίσεις για τα Οικονομικά – Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά των αστυνομικών

 
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο τεύχος μηνών Δεκεμβρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018 της εφημερίδας "Σύγχρονη Αστυνομία"
 Νέο μισθολόγιο Αστυνομικών - Οι αλλαγές που επέρχονται στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη και ΤΕΑΠΑΣΑ
Με την ψήφιση του ν.V4488/13-9-2017, την υπουργική απόφαση για τον τρόπο  υπολογισμού των κρατήσεων του ΤΕΑΠΑΣΑ  επήλθαν οι τελικές ρυθμίσεις για την κράτηση των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια ,επικουρική σύνταξη και για το ΕΦΑΠΑΞ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4488/2017
1) Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαίρεση μόνο:
α) την «προσωπική διαφορά» (σ.σ. το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που προκύπτουν από τα νέα ειδικά μισθολόγια του ν. 4472/2017 και των αποδοχών που προκύπτουν από τα ειδικά μισθολόγια πριν την εφαρμογή του ν. 4472/2017).
β) την αποζημίωση πενθημέρου (46€/ημέρα) και τη νυχτερινή αποζημίωση (2,77ευρώ/ώρα).
2) Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.
Με το προηγούμενο μισθολόγιο η κράτηση για την κύρια σύνταξη σε όσους ήταν παλαιοί ασφαλισμένοι υπολογίζονταν ως εξής (Β.Μ.+Ε.Χ.+ 176+ΕΠ.ΘΕΣχ 6.67) ενώ για τους νέους ασφαλισμένους το σύνολο των αποδοχών χ 6.67.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τι ίσχυε και τι ισχύει για τις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών για το ΕΦΑΠΑΞ  στο ΤΕΑΠΑΣΑ  (ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ)
 

 Για   να γίνουν  καλύτερα αντιληπτές οι  αλλαγές που  επέρχονται  στις κρατήσεις των  ασφαλιστικών εισφορών για το ΕΦΑΠΑΞ  στο ΤΠΑΣ και στο ΤΠΥΑΠ μετά την απόφαση του  Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ  δείτε τα παρακάτω  παραδείγματα
Στα παραδείγματα αναφέρω μόνο τους  παλαιούς ασφαλισμένους γιατί σε αυτούς υπάρχουν οι μεγαλύτερες μεταβολές.
1..Υ/Α  παλαιός ασφαλισμένος (πρ. από Α.Π.)που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 7  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για το  ΤΠΥΑΠ  το  ποσό των 152,2 ευρώ (Παλαιός  τρόπος υπολογισμού  2085χ7.3%=152,2) μετά την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα του κρατηθούν  (2085χ5%=104,25) δηλαδή 47,95 ευρώ λιγότερα. Με το παλαιό μισθολόγιο όμως η κράτηση για το  ΤΠΥΑΠ ήταν  96 ευρώ περίπου.( Β.Μ 1178+1/5 Ε.Χ 141,2Χ7.3%=96.3)  Άρα με το νέο μισθολόγιο θα του κρατούνται 8.02 ευρώ παραπάνω ΄. 
2..ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος (πρ. από Ε.Χ.) που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για το  ΤΠΑΣ  το  ποσό των 183,84 ευρώ.
(Παλαιός  τρόπος υπολογισμού 1925+317χ8.2%=183,84) μετά την απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα του κρατηθούν  (1925+317χ8.%=179,04) δηλαδή 4,08 ευρώ  λιγότερα.  Με το παλαιό μισθολόγιο  η κράτηση για το  ΤΠΑΣ ήταν  180 ευρώ περίπου(Β.Μ1178 + Ε.Χ 706,8+317 Χ8.2%=180,54)  ) Άρα με το νέο μισθολόγιο θα του κρατούνται 1.5 ευρώ λιγότερα.

Για  να δούμε τις  αλλαγές που  επέρχονται  στις κρατήσεις των  ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη  δείτε τα παρακάτω  παραδείγματα
Οι νέοι ασφαλισμένοι  θα έχουν λιγότερες κρατήσεις  στα πενθήμερα και στα νυχτερινά  γιατί  σύμφωνα  με τις διατάξεις  των ν. 4488/2017 και ν. 4472/2017,απαλλάσσονται πλέον από κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία .  Στους παλαιούς ασφαλισμένους δεν υπήρχαν κρατήσεις στα πενθήμερα και τα νυχτερινά για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κράτηση για σύνταξη (ΕΦΚΑ )

1.ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος  έγγαμος  με τέκνο που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10 και υπηρετεί στα ΜΑΤ   με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ )  το ποσό των  155.41 ( Β.Μ. 1925+205 ΙΔ.ΣΥΝ.+50 ΕΠΙΔ. ΤΕΚΝΩΝ+150 ΕΠΙΔ.ΔΑΕχ6.67%)155.41
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 13,39
2. ΑΡΧ/ΚΑΣ  παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος με τέκνο  που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ )  το ποσό των  145.40 ( Β.Μ. 1925+205 ΙΔ.ΣΥΝ.+50 ΕΠΙΔ. ΤΕΚΝΩΝχ6.67%)145.40
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 3,38
3.ΑΡΧ/ΚΑΣ  παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος  χωρίς τέκνα   που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 10  με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ )  το ποσό των  132.02 ( Β.Μ. 1925+55 ΙΔ.ΣΥΝ χ6.67%)132.02
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή μείωση ασφαλιστικών εισφορών 10 ευρώ .

4.Υ/Α  παλαιός ασφαλισμένος που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 7  και υπηρετεί στα ΜΑΤ   με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ)  το ποσό των 161,41, ευρώ ( Β.Μ 2085+185 ΙΔ.ΣΥΝΕΠΙΔ. +150 ΕΠΙΔ.ΔΑΕχ6 χ 6.67%=161,41)
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση  ασφαλιστικών εισφορών 19,39  ευρώ .
5.Υ/Α  παλαιός ασφαλισμένος έγγαμος  που υπάγεται στην Β  κατηγορία  στο  κλιμάκιο 7    με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  του κρατήθηκε για την σύνταξη του (ΕΦΚΑ)  το ποσό των 151,49, ευρώ (  Β.Μ 2085+185 ΙΔ.ΣΥΝΕΠΙΔ.  χ 6.67%=151,49)
Ενώ με τον παλαιό τρόπο (Β.Μ.1178+ΕΠ.ΧΡ.706,80+176+ΕΠ.ΘΕΣ68,46χ6.67= 142,02
Δηλαδή αύξηση  ασφαλιστικών εισφορών 9,40  ευρώ .
Αναγνώριση χρόνου φοίτησης της Σχολής μέχρι το έτος 1995
Αξίζει να αναγνωρίσεις την σχολή, για ποιο λόγο και πώς θα υπολογισθούν οι κρατήσεις;
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' - 4603) την 28 Δεκεμβρίου 2017 δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους που είναι μέτοχοι στο Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. να αναγνωρίσουν τον χρόνο φοίτησης στις Σχολές πρώην Χωροφυλακής, πρώην Αστυνομίας Πόλεων και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το έτος 1995 με την απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς, υπέρ των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., αντίστοιχα.
Αξίζει όμως κάποιος να αναγνωρίσει την σχολή, για ποιο λόγο και πώς θα υπολογισθούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις;
Η αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας δίνει την δυνατότητα στους μετόχους για:
α) Χορήγηση εφάπαξ σε εν ενεργεία συναδέλφους με την συμπλήρωση 35ετων από την ημερομηνία καταβολής εισφορών.
β) Χορήγηση εφάπαξ σε όσους συναδέλφους συνταξιοδοτηθούν και έχουν συμπληρώσει 30 έτη από την ημερομηνία καταβολής εισφορών.
Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεν ορίζει χρονικό περιορισμό που μπορεί κάποιος να αιτηθεί την αναγνώριση της σχολής.
Το ποσό που θα καταβληθεί για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές (Αστυφυλάκων) της Ελληνικής Αστυνομίας θα επιστραφεί με την χορήγηση του ΕΦΑΠΑΞ σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπεται.
Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης καθορίζεται επί των λαμβανομένων κατά την ημερομηνία της αίτησης, τακτικών αποδοχών των ενδιαφερομένων, στις οποίες υπολογίζονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις και με το ισχύον κατά την ημερομηνία αυτή ποσοστό κράτησης.
Το υπολογιζόμενο ποσό δύναται να εξοφλείται εφάπαξ ή και μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα πριν την ολοσχερή εξόφληση του άνω ποσού.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους εν ενεργεία ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
Παραδείγματα
α)ΑΡΧ/ΚΑΣ παλαιός ασφαλισμένος (προερχ. από Ε.Χ.) που υπάγεται στην Β κατηγορία στο κλιμάκιο 10 θα του κρατηθεί για την αναγνώριση 6 μηνών σχολής για το ΤΠΑΣ το ποσό των (1925+317χ8.%=179,04χ6 μήνες)=1074 Ευρώ.
Το ποσό αυτό θα του επιστραφεί όταν θα εισπράξει το ΕΦΑΠΑΞ.
β).Υ/Α παλαιός ασφαλισμένος (προερχ. από Α.Π.)που υπάγεται στην Β κατηγορία στο κλιμάκιο 7 θα του κρατηθεί για την αναγνώριση 6 μηνών σχολής για το ΤΠΥΑΠ το ποσό των (2085χ5%=104,25χ6 μήνες)=625,5
γ) ΑΡΧ/ΚΑΣ νέος ασφαλισμένος,έγγαμος με τέκνο που υπάγεται στην Β κατηγορία στο κλιμάκιο 13 θα του κρατηθεί για την αναγνώριση 6 μηνών σχολής για το ΤΠΑΣ η ΤΠΥΑΠ το ποσό των (1725+205+50χ5.%=99χ6 μήνες)=594 Ευρώ.
  
- Συνεπώς η αναγνώριση της σχολής δίνει το δικαίωμα για λήψη του ΕΦΑΠΑΞ νωρίτερα (ανάλογα τη διάρκεια της σχολής).
- Δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί κάποιος για να την αναγνωρίσει από την στιγμή που η υπουργική απόφαση δεν έχει χρονικό περιορισμό.
-Στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία (όριο ηλικίας ή συμπλήρωση ετών), δεν έχει σημασία η αναγνώριση αφού ο συνάδελφος που αποστρατεύεται δικαιούται το εφάπαξ “άμεσα”.
-Η αναγνώριση δεν εφαρμόζεται για τους χρόνους της σχολής των Αξιωματικών ή τη σχολής των Αστυφυλάκων που εισήλθαν με πανελλήνιες εξετάσεις.
(Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.)
Απαιτούμενος χρόνος για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την επικουρική σύνταξη από τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης
Εκτός από τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία  που διέπει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικά ως προς την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 ανάλογες αλλαγές επήλθαν και στον απαιτούμενο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης
Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και τις αποφάσεις που έχουν πάρει τα αντίστοιχα ταμεία, ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος- δηλαδή συμπλήρωση ελαχίστου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης-, μετόχων των Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι οι παρακάτω:

Αστυνομικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014 
(Έχουν συμπληρώσει  24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα )
Μόνο σε περιπτώσεις  παραίτησης υπάρχουν ελάχιστα έτη ασφάλισης για την λήψη επικουρικής σύνταξης.
Τα ελάχιστα έτη ασφάλισης που απαιτούνται είναι τα εξής

1. Θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης Επικουρικής Σύνταξης
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011: 26 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012: 27,5 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013: 29 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2014: 30,5 έτη
Όσοι απομακρύνονται από την Υπηρεσία χωρίς αίτηση τους [αυτεπάγγελτη αποστρατεία, όριο ηλικίας στο βαθμό, ανικανότητα που οφείλεται ή μη στην υπηρεσία], θεμελιώνουν δικαίωμα και τους χορηγείται η επικουρική σύνταξη, με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, ίσο με το χρόνο που απαιτείται για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης.

2.Αστυνομικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015     

Για τη θεμελίωση δικαιώματος και χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτούνται 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

3. Αστυνομικοί  που έχουν τρία [3] παιδιά και πάνω
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011: 21 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012: 23 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013: 25 έτη

Από το έτος 2014 και μετά άνδρες και γυναίκες που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, έχουν την ίδια μεταχείριση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό, αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση και χορήγηση επικουρικής  σύνταξης.
Ο διπλασιασμός του χρόνου που διανύθηκε στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρο 40 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007 υπηρεσίες [μάχιμη 5ετία], σε περίπτωση παραίτησης ισχύει για μεν τους άνδρες μετά τη συμπλήρωση 24 ετών 6μηνών και 1 ημέρα πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για δε τις γυναίκες με τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όπως αυτή ισχύει για κάθε έτος από το 2011 και εντεύθεν [21 έτη το 2011, 23 έτη το 2012, κλπ].

 Υπηρεσίες που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.
 • Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου.
 • Η στρατιωτική θητεία.
 • Ο χρόνος της σχολής Αστυφυλάκων & Πυροσβεστών, με την προϋπόθεση ότι έγιναν κρατήσεις για τους Επικουρικούς Τομείς.
 • Ο χρόνος προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης [ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, κλπ], καθώς και ο  χρόνος των ένστολων που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.
 • Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.
 • Ο χρόνος σπουδών υπό την προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να μη λογίζεται συντάξιμος από άλλες διατάξεις.
 • Ο χρόνος όσων υπηρέτησαν ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με Πράξη από το Γ.Λ.Κ., κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

 Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ) των παραπάνω προσώπων, μεταφέρονται αρχικώς στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για επικουρική σύνταξη μέσω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μεταφέρεται στα αντίστοιχα Επικουρικά ή Μετοχικά Ταμεία (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή, στο Μ.Τ.Σ. ή στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.).

Χρόνοι που εξαιρούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.                      

    Της διαθεσιμότητας, εφόσον οφείλεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε αμετάκλητη καταδίκη ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε έξοδος από την υπηρεσία ή μετάθεση σε αργία με απόλυση.
    Της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφόσον υπερβαίνει τους 6 μήνες.
    Της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλαγή.
    Της αργίας με απόλυση, καθώς και της προσωρινής κράτησης, εκτός εάν επακολούθησε απαλλαγή.

Χρόνοι που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση επικουρικής σύνταξης με εξαγορά.
 • Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
 • Ο χρόνος της σχολής κατάταξης, εφόσον  δεν έγιναν κρατήσεις υπέρ των Επικουρικών Τομέων.
 • Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, εφόσον αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος με άλλες διατάξεις.
 • Κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον για τον χρόνο αυτό ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση εκτός του Μ.Τ.Π.Υ..
 • Η μάχιμη 5ετία [παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι].
 • Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο [Ε.Κ.Α.Μ.-Τ.Ε.Ε.Μ., κλπ], με βάση και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των αρθ. 40 & 41του Π.Δ. 169/2007 και του αρθ. 8 του Ν. 2084/1992.

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την αυξημένη από 01-01-2011 πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που απαιτείται για τη θεμελίωση και λήψη επικουρικής σύνταξης και δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά, η επικουρική σύνταξη που δικαιούνται και αναλογεί στο χρόνο πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, θα καταβληθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους. Όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για απονομή μερίσματος.
Αποτέλεσμα εικόνας για συνταξιοδοτικο αστυνομικων 

Επιμέλεια
Του Καραγιαννόπουλου Δημητρίου
Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην ΠΟΑΣΥ
 

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 3265168229988268064

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item